Globalt miljöarbete på banan igen

– Det globala miljöarbetet, som fick sig en ordentlig törn på klimatmötet i Köpenhamn, är åter på banan. Det borgar gott för framtiden, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Förhandlingarna vid FN-mötet i Nagoya den 18-29 oktober resulterade i nya ansträngningar för att skydda den biologiska mångfalden. Inför mötet hade utvärderingar såväl globalt som i EU och Sverige visat att världen misslyckats med att hejda förlusterna av rikedomen i naturen. Mötet i Nagoya lade fast en vision för 2050, ett mål för 2020 och konkreta delmål till samma år. 17 procent av land- och vattenområdena samt 10 procent av kust- och marina områden i världen ska skyddas från exploatering. Överfisket ska stoppas, skadliga subventioner som förstör biologisk mångfald ska fasas ut och gröna räkenskaper ska utvecklas.

-Det är oerhört viktigt att världens politiker lagt fast nya mål för att skydda naturen. Vi hade gärna sett ännu högre ambitioner, men målsättningen att 17 procent av land- och vattenområden ska skyddas är ett gott steg på vägen. Det kräver ett ökat tempo i miljöarbetet i alla länder, också i Sverige. Det är bra att miljöminister Andreas Carlgren har tryckt på för detta, säger Mikael Karlsson.

Mötet enades också om ett nytt avtal om tillgång till och rättvis fördelning av de ekonomiska vinsterna från genetiska resurser. Redan mångfaldskonventionen från 1992 slog fast att länderna har rätt att förfoga över sina genetiska resurser och nu konkretiserades reglerna i ett juridiskt bindande protokoll. Bland annat stärktes rätten för urfolken att värna sina traditionella kunskaper. Däremot innebar inte mötet en överenskommelse om tillräckliga ekonomiska resurser för att säkerställa skyddet av ekosystemen i ett globalt perspektiv.

– Efter år av förhandlingar har äntligen ett protokoll lagts fast, som stryper möjligheterna att lägga beslag på Syds genetiska resurser utan rättvis fördelning av vinsterna. Nu gäller det att länderna ställer sig bakom och ser till att förhandlingsresultatet genomförs. Vi vill också se större pengapåsar från de rika länderna för att hjälpa utvecklingsländerna i arbetet, säger Göran Ek, internationell handläggare på Naturskyddsföreningen, som följde förhandlingarna på plats i Nagoya.

Nu fortsätter det internationella arbetet med biologisk mångfald med sikte på nästa partsmöte i Indien 2012. Sverige har haft höga ambitioner inför och under förhandlingarna och drivit en bra linje i Nagoya. Under tiden fram till nästa möte finns möjligheter för regeringen att dels frigöra resurser till det globala och nationella arbetet, dels höja de nationella målen för skydd av naturen i linje med överenskommelsen.

– Nu är det viktigt att Sverige följer upp överenskommelserna och verkligen tillför nya resurser för att restaurera ekosystem i Syd. Vi hoppas regeringen samtidigt tar ett snabbt initiativ till att utveckla räkenskaper som sätter ekonomiskt värde på naturen i Sverige, höjer de nationella målen och stärker resurserna för arbetet med biologisk mångfald på hemmaplan, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se