Sverige ska bli internationellt ledande inom hållbart friluftsliv

Programmet kommer att bedrivas utifrån sex temaområden där forskarna bland annat ska titta på hållbara transportlösningar, smartare och mer hållbara material för friluftsliv och idrott, hur hållbarhetsaspekter kan utveckla evenemang inom idrott och friluftsliv samt vilka ekologiska effekter som uppstår beroende på hur mark och vatten används.
– Att Mittuniversitetet får möjlighet att leda ett stort nationellt forsknings- och samverkansprogram är ett gott betyg till forskningskvalitén vid centrumbildningarna ETOUR, Sports Tech Research Centre och Nationellt vintersportcentrum som alla deltar i projektet, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Forskningen ska också belysa den kunskap som finns idag inom området ur ett historiskt perspektiv och hur beslutsfattande och policys behöver förändras för att öka hållbarheten i framtiden. Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, har beviljat stöd till programmet med 56 miljoner kronor. 

I förlängningen ska programmet leda till att det etableras ett nytt, nätverksbaserat centrum för forskning, utveckling och policystöd kring hållbara lösningar inom idrott och friluftsliv.
– Forskningen kommer att ske med hjälp av en samverkansmodell där forskarna arbetar tillsammans med organisationer inom idrott, friluftsliv och miljö för att identifiera de viktigaste frågorna, säger Peter Fredman, professor i turismvetenskap på Mittuniversitetet och tilltänkt ledare för forskningsprogrammet.

Forskningsprogrammet kommer att ledas av turismforskningscentret ETOUR och har som målsättning att skapa en förebild inom idrott och friluftsliv – i riktning för en hållbar utveckling och minimera negativa effekter på miljön. För att samla en så bred expertis som möjligt samverkar Mittuniversitetet med sex universitet och högskolor; KTH, Malmö universitet, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Chalmers och Stockholms universitet.

Till programmet knyts ett stort antal organisationer och myndigheter med koppling till natur, miljö, idrott och friluftsliv, bland annat Naturvårdsverket, Riksidrottsförbundet, flera specialidrottsförbund, Friluftsfrämjandet och Svenska Turistföreningen.
– Våra samarbetspartners har valt att medfinansiera forskningsprogrammet med sammanlagt 14 miljoner kronor, vilket visar på programmets stora intresse och relevans. Sport och friluftsliv står inför flertalet hållbarhetsutmaningar och det är därför mycket glädjande att vi får ta ledningen i ett sådant arbete, säger Sandra Wall-Reinius, prodekan vid den humanvetenskapliga fakulteten på Mittuniversitetet.