181 nya naturreservat i Sverige

Det finns nu över 5 100 naturreservat i Sverige. De nya naturreservaten har bildats både av länsstyrelser och av kommuner och den totala ytan av naturreservat ökade med ungefär 45 000 hektar under 2019.
– I Sverige och i många andra länder är naturreservat det vanligaste sättet att långsiktigt skydda värdefull natur. Naturreservaten är ett stort och viktigt verktyg för att bevara områden, och har på så sätt en nyckelroll både för den biologiska mångfalden och för friluftslivet, säger  Maria Tiricke, enhetschef på Naturvårdsverket.

Från norr till söder
Störst arealökning 2019 hade Västerbottens län där arealen naturreservat ökade med 11 000 hektar. Flest nya naturreservat, 23 stycken, inrättades i Dalarnas län, följt av Östergötlands län med 20 stycken. Flest kommunala naturreservat tillkom i Skåne län, 6 stycken. Totalt ökade antalet kommunala naturreservat i landet med 17 stycken.

Ett exempel på ett nytt naturreservat är Kålabro i Falkenbergs kommun, där livsmiljön för bland annat nattfjärilen jättesvampmal därmed skyddas. Naturreservatet Borgaberget i Askersunds kommun består av en varierad gammelskog med karga tallskogar, frodiga barrblandskogar och fuktiga lövsumpskogar. Uppe på själva Borgaberget ligger en gammal fornborg. I Skåne erbjuder det nybildade naturreservatet Torups bokskog ett viktigt rekreationsområde för hela Malmö stad och ett hem för sällsynta vedlevande skalbaggar och fladdermöss. I norra delen av Piteå skärgård har den värdefulla miljön i Kallfjärden korats till Norrbottens första marina naturreservat. Och i den gamla gruvbyn Tuna-Hästberg nära Borlänge skyddas gamla slåtterängar med fältgentiana, guckusko och blårödling i det nya naturreservatet Tures äng.

Fyra tips: Vilda fjällmarker att besöka i Sverige

5 hållbara äventyr