Inventering av fjällnära skogar klar – mycket höga naturvärden

På Naturvårdsverkets initiativ har en inventering av naturvärden i landets fjällnära skogar genomförts under 2020. Den visar att det finns över 500 000 hektar produktiv skog med höga naturvärden i områden nära våra fjäll. Inventeringen berör Dalarnas, Jämtlands, Norrbottens och Västerbottens län.
– Vi har gjort inventeringen eftersom frågan om fjällnära skog är aktuell och vi har saknat en samlad bild av vilka naturvärden som finns här. Nu har vi mer kunskap för att kunna arbeta vidare i denna komplexa fråga, säger Maano Aunapuu, chef för områdesskyddsenheten på Naturvårdsverket.

Naturskogarna i fjällområdet är ett av de få intakta skogslandskap som fortfarande finns kvar i Europa och det är därför även av internationellt intresse att dessa kan bevaras i så stor utsträckning som möjligt.
– Inventeringen visar att det finns ett stort, i princip sammanhängande, område längs hela fjällkedjan med höga naturvärden. Området består av fjäll, fjällbjörkskogar, myrar och naturskogar. Dessutom finns ett stort antal stora naturskogar i nära anslutning till det sammanhängande området som bidrar till områdets stora betydelse för att bevara biologisk mångfald, även på ekosystemnivå, konstaterar Stefan Henriksson, handläggare på områdesskyddsenheten på Naturvårdsverket.

Det är många markägare som har skogar med höga naturvärden i området. De har ännu inte fått information om resultatet. Länsstyrelserna kommer att presentera information om inventeringen så snart det är praktiskt möjligt.
– Inventeringen utgör ett kunskapsunderlag. Länsstyrelserna kommer nu att analysera resultatet tillsammans med Naturvårdsverket och inleda arbetet med att se hur dessa höga naturvärden kan bevaras, fortsätter Maano Aunapuu.