Friluftsliv måste bortprioriteras i ny budget

Fördelningen av bidrag till länsstyrelserna är beslutad. Budgetnivån fortsätter ge stora konsekvenser för skötsel av värdefull natur. Det kommer slå hårt mot bland annat hotade arter, naturområden och friluftsliv.

−Vi ger mer pengar för våtmarker och mot invasiva främmande arter i linje med regeringens satsningar. Vi har dock tvingats prioritera bort annat. Resurserna till skötsel av skyddad värdefull natur är nu lägre än på många år och kommer att ge negativa effekter på biologisk mångfald och besökares naturupplevelser runt om i landet, säger Claes Svedlindh, chef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket.

Det kommer inte heller ges något bidrag till nya lokala naturvårdssatsningar eller projekt för friluftsliv.
– Inom LONA är det endast pågående projekt som får medel i år, samt våtmarksprojekt. Friluftsliv prioriterar vi lägre för att kunna värna skötsel av värdefulla arter och naturtyper, säger Maria Widemo, chef för artenheten.

Detta kommer ge konsekvenser inom flera av landets naturum och såväl som program och öppettider kan komma att påverkas.

Däremot ökade budgeten för skydd av värdefull natur med 500 miljoner kronor. Det innebär att arbetet med frivilligt skydd kan utvecklas och att det finns mer medel för markägare som vill skydda värdefulla miljöer.
– Den här ökningen är viktig för att kunna bilda naturreservat för biologisk mångfald och för friluftslivet. Eftersom tidigare satsningar tar slut 2024 så minskar sedan anslaget igen till 2025 om inte någon ytterligare satsning kommer, säger Claes Svedlindh.

Områden som får minskade medel under 2024:

• Verksamheten inom naturum 

• Insatser för byggnader och anläggningar i naturreservat 

• Insatser för hotade arter

• Restaurering av ängs- och betesmarker

• Länsstyrelsernas insatser vid förekomst av rovdjur