Elever utvecklas av friluftsliv på schemat

Vilka lärprocesser tar form i friluftslivsundervisningen? Det ville Åsa Tugetam ta reda på i sin avhandling Att göra och erfara friluftsliv. Hon har följt två gymnasieklasser över tid, med fokus på den del i undervisningen som är en veckas fjällvandring. Resultatet, som bygger på bland annat intervjuer, filminspelningar och elevernas egna loggböcker, visar att elevernas byte av miljö (från skolmiljö till fjällmiljö) är en viktig del. Platsens betydelse blir viktig genom att en kontrast till den vardagliga kontexten verkar spela in.

– Att tänja på gränserna för vad som upplevs som möjligt och att möta sig själv utanför den vardagliga kontexten bidrar till lärande och identitetsutveckling. Dessutom blev teoretisk kunskap något annat på plats jämfört med i klassrummet, säger Åsa Tugetam.

Upptäckte nya sidor hos sig själva
Avhandlingen visar också att eleverna, under veckan i fjällen, upplevde sidor hos sig själva som de inte behövde hantera i samma utsträckning i den vanliga skolvardagen. Genom friluftslivsundervisningen hade eleverna inte möjligheten att ”checka ut” och gå hem. Därför tvingades de ta reda på vad de kan och inte kan orka, göra eller känna i relation till friluftsliv.
– Då utvecklar eleverna en förståelse av nya kompetenser som de kopplar till frågor som rör identitet och kroppsliga förmågor.

Samarbetet stärktes
När eleverna befann sig på en okänd plats, utan tidigare erfarenhet blev det också nödvändigt att samarbeta med andra elever.

– Det jag reagerade på var hur beskrivande och detaljerat eleverna återgav och berättade för mig hur deras nya upplevelser och perspektiv bidragit till deras identitetsutveckling och sociala utveckling och hur erfarenheten gett dem nya perspektiv på vardagen hemma.

Friluftsliv i nytt ljus på grund av pandemin
Åsa Tugetam kommer att fortsätta forska kring friluftsliv, bland annat om platsens betydelse för lärande. Friluftsliv har dessutom kommit upp på agendan på ett annat sätt i och med pandemin.
– Det öppnar upp för många nya forskningsfrågor inom området friluftsliv, säger Åsa Tugetam.