Friluftsröster om nya budgeten

Regeringens budgetproposition för 2024 gav inte den skjuts åt naturvård och friluftsliv som många av oss hoppats. Vi har pratat med Svenskt Friluftsliv, Svenska Turistföreningen och Naturskyddsföreningen – som är kritiska.

Vad anser ni om regeringens budget­­­­­pro­position för 2024 när det gäller natur och friluftsliv, och hur påverkas ert arbete?

SF: För friluftslivet i stort medförde regeringens­ budget för 2024 nerdragningar, bland annat inom skötsel och naturvård. Svenskt Friluftsliv fick dock behålla sitt ­utökade ­anslag från året innan på närmare 98 ­miljoner för det organiserade friluftslivet,­ vilket vi är glada för – även om vi hade ­hoppats på en höjning.

STF: Det är positivt att regeringens satsning på vandringsleder i fjäll och lågland ligger kvar till 2027, som miljöministern tidigare ­lovat. Men det är oroande att regeringen inte lyssnat på de 64 711 personer som ­undertecknat STF:s upprop om en åter­ställning av anslaget till länsstyrelserna så att de kan sköta om alla naturreservat och nationalparker. STF:s lokalavdelningar och boenden är oroliga över att vindskydd, dass och grillplatser kommer att stängas, vilket skulle få stora negativa effekter.

NF: Budgeten är en katastrof för klimatet. Den leder till kraftigt ökade utsläpp och till att Sverige inte klarar att nå klimatmålen. De små satsningar på klimatet som görs äts upp av åtgärder som kommer att öka ­utsläppen. Särskilt häpnadsväckande är regering­ens­­ bristande satsning på klimatanpassning,­ ­efter att stormen Hans visat hur stort ­behovet av anpassningar är. Naturskydds­föreningen är en oberoende ideell organisation med över 200 000 medlemmar som stöttar vårt arbete, så vi påverkas inte direkt av budgeten.

Ligger anslaget för åtgärder och skötsel av värdefull natur på en rimlig nivå? 

SF: Nej, vi bedömer att anslaget inte ligger­ på en rimlig nivå utan bör höjas för att ­viktiga åtgärder ska kunna genomföras, så som exempelvis skötsel av eftersatta leder. Det är viktigt att regeringen säkrar en långsiktig finansiering då vi ser att intresset för utomhusvistelse och friluftsliv ökar.

STF: Naturvårdsverket har konstaterat att den kraftiga minskningen i skötselanslaget­ får konsekvenser i naturreservat och ­nationalparker i hela landet. Redan under den gångna sommaren har vi sett varningsskyltar om trasiga spänger och vindskydd, stängda dass och överfulla soptunnor. Nu när minskningen permanentas frågar vi oss vad de långsiktiga konsekvenserna blir, när det redan ansträngda anslaget ska räcka till att skydda ännu mer natur.

NF: Det är bra att regeringen backar från ­tidigare nedskärningar av budgeten till skydd av naturen, men nivåerna är fort­farande helt otillräckliga jämfört med vad som behövs. Det är dessutom mycket ­oroande att anslaget för skötsel av natur, som halverades i budgeten förra året, nu bara ökas marginellt. Detta kommer få stora konsekvenser i naturreservat och nationalparker i hela landet.

En viss höjning görs för att köpa in mer värdefull naturmark. Hade ni hellre sett ­andra prioriteringar?

SF: Naturen är friluftslivets arena. Utan ­naturvård kommer vi se ett ökat renoveringsbehov om några år. Vi ser även att ­detta kan medföra att fler väljer att inte ta sig ut och utöva friluftsliv, vilket kommer ­bidra till negativa effekter för folkhälsan.

STF: Det är ett mysterium hur länsstyrelserna ska kunna ta hand om ännu fler naturreservat med mindre pengar. Vi förstår helt enkelt inte hur regeringen tänkt. Inför 2023 halverades skötselbudgeten och nu justeras den upp med 7 procent, samtidigt som man satsar på att köpa in mer värdefull natur att skydda. När fler hittar ut i naturen behöver friluftsbudgeten höjas. Annars riskerar vi allvarliga långsiktiga konsekvenser för både natur och människor.

NF: Vi är besvikna över att regeringens ­utspel om satsningar på skydd av natur har visat sig enbart vara delvisa och till­fälliga återställningar av regeringens tidigare neddragningar. Budgeten för naturvård är ­kraftigt eftersatt, så det behövs tvärtom ännu mer medel för att skydda värdefull ­natur.