Minskad budget för värdefull natur – påverkar både miljö och friluftsliv

Budgeten för skydd av värdefull natur kapas hårt 2023. För skötsel minskar budgeten med 931 miljoner kronor och för skydd är minskningen 550 miljoner kronor jämfört med 2022. Detta kommer få stora konsekvenser i arbetet med naturvård, biologisk mångfald och friluftsliv. Skydd av värdefull natur, framför allt skog, kommer att gå långsammare än 2022.

Den nya budgeten är dyster i fråga om miljö och natur – vissa satsningar upphör och inom andra delar sänks ambitionerna. Det blir betydligt färre skötselinsatser i skyddade områden och färre åtgärder för bevarande av hotade arter.

Den som ägnar sig åt olika friluftsaktiviteter kommer troligtvis känna av nedskärningarna. Det kommer bli mindre utrymme för insatser för att öka människors tillgänglighet till skyddade områden och underhåll av anläggningar, så som skyltning, vandringsleder, utsiktsplatser och grillplatser. Möjligheterna att underhålla Sveriges befintliga naturreservat och nationalparker kommer minska. Dessutom minskar anslagen till landets länsstyrelser för att exempelvis bekämpa främmande invasiva arter, som är ett av dagens större hot mot biologisk mångfald.
– Förutom konsekvenser för värden kopplade till biologisk mångfald och friluftsliv skapar anslagen sysselsättning över hela landet hos entreprenörer, konsulter och myndigheter. Nedskärningarna innebär att cirka 1 000 årsarbetstillfällen försvinner under 2023, varav många finns bland entreprenörer på landsbygden, säger Claes Svedlindh, chef för naturavdelningen på Naturvårdsverket.

Fakta: Skyddad natur
Idag finns ungefär 5300 naturreservat och 30 nationalparker i Sverige. Anslaget för skydd av värdefull natur är 2023 på 1 146 miljoner kronor (en minskning med 32 procent från 2022) och anslaget för åtgärder för värdefull natur är 2023 på 1 050 miljoner kronor (en minskning med 45 procent från 2022). 

Stora delar av anslagen för skydd av och åtgärder för värdefull natur går till naturum, friluftsliv, grön infrastruktur, statliga ledsystemet i fjällen, åtgärder för hotade arter, skötsel av nationalparker och naturreservat och att ersätta markägare vid nya naturreservat. Medlen används till stor del för konkreta insatser som ger sysselsättning runt om i hela landet. 

Källa: Naturvårdsverket
Bild från Garphyttans nationalpark.
Foto: Elisabet Karlsson