Allemansrätten – grunden för friluftslivet

Målet för friluftspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv. Allemansrätten är grunden och naturen ska vara tillgänglig för alla. Vidare föreslås paraplyorganisationen Svenskt Friluftsliv fördela statsbidragen till friluftsorganisationerna – enligt propositionen 2009/10:238 Framtidens friluftsliv. Regeringen avser öka anslaget för stöd till friluftsorganisationer med tre miljoner kronor per år framgent.

– Sveriges skogar, sjöar, fjäll och skärgårdar är några av de unika miljöer som ger stora möjligheter för ett aktivt friluftsliv. Regeringen vill främja och stärka människors möjligheter till friluftsliv. Allemansrätten är central och ska värnas än starkare. Friluftslivet är positivt både för folkhälsan och välbefinnandet men kan också bidra till landsbygdsutveckling och regional tillväxt, säger Miljöminister Andreas Carlgren i en kommentar.

När det gäller allemansrätten är det särskilt viktigt att underlätta tillgängligheten för människor med särskilda behov. Det är ett ansvar för stat, kommuner och friluftsorganisationer. Allemansrätten är central och Naturvårdsverket kommer att få ett förtydligat ansvar att värna och främja allemansrätten genom vägledning, kunskapsspridning, samordning och samverkan med andra myndigheter och föreningslivet.

I propositionen föreslås vidare att den ideella organisationen Svenskt Friluftsliv får fördela statens anslag till friluftsorganisationerna. Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation med 22 medlemsorganisationer och två miljoner medlemmar. Förslaget stärker friluftsorganisationernas ställning och organisationen har den sakkunskap som krävs för att sköta arbetet.

Av: Utemagasinet