100 000 hektar unika fjällskogar får permanent skydd

Kort efter beskedet om att regeringen sänker budgeten för naturskydd, kommer nyheten om en ny överenskommelse mellan Sveaskog och Naturvårdsverket. Denna innebär att 100 000 hektar fjällskog ska få ett långsiktigt skydd. Den gemensamma satsningen innebär att de unika skogsmiljöernas biologiska värden och naturliga ekosystem bevaras och skapar samtidigt goda möjligheter för friluftsliv och naturturism från Norrbotten i norr till Dalarna i söder.

Fjällnaturskogarna längs med hela den svenska fjällkedjan från finska gränsen ner till Dalafjällen är ett unikt ekosystem. Tillsammans med omgivande myrar och fjäll är skogarna unika, inte bara i Sverige utan i hela västra Europa.
− Vi är stolta och glada att vi nu har en överenskommelse på plats för att bevara en stor del av dessa biologiskt mycket värdefulla skogar för kommande generationer. Ett långsiktigt skydd av fjällnaturskogarna skapar också goda möjligheter för renskötsel och för turism och friluftsliv, säger Erik Brandsma, vd Sveaskog.

Stora arealer fjällnära skog kan tack vare denna överenskommelse få ett långsiktigt skydd som naturreservat. Den aktuella arealen är cirka 100 000 hektar, det vill säga 1000 km². För att sätta storleken på överenskommelsen i proportion är Stockholmsnära Tyresta nationalpark cirka 20 km², vilket innebär att denna överenskommelse omfattar ett område som sammanlagt är cirka 50 gånger större än Tyresta nationalpark. En annan jämförelse är att ytan är ungefär dubbelt så stor som Sveriges största skogliga nationalpark Muddus, som omfattar 493 km². Hela Öland mäter cirka 1 340 km². Av de 100 000 hektaren är cirka 48 000 hektar produktiv skog och omfattar sammanlagt 108 områden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län.
− Att skydda de utpekade områdena bidrar till flera av de svenska miljökvalitetsmålen såsom ”Storslagen fjällmiljö”, ”Levande skogar” och ”Myllrande våtmarker”. De blivande naturreservaten bidrar också till Sveriges internationella åtaganden för att skydda biologisk mångfald i skogen och ett ökat formellt skydd av skog och mark, säger Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket

Sveaskog, Naturvårdsverket och de fyra länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län gör detta i nära samarbete. Samverkan och dialog har varit en förutsättning för få till stånd en överenskommelse och fortsätter vara en avgörande faktor i genomförandet.

Nu påbörjas en process där länsstyrelserna ska planera naturreservatsbildningarna i nära dialog med berörda kommuner, samebyar och övriga intressenter.